Thu hồi đất ở phải thông báo trước bao lâu

Trong trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất nếu đủ điều kiện. Khi thu hồi đất ở cần phải thông báo trước cho người dân theo thời gian quy định của pháp luật.

xem thêm

Liên Hệ