Có được tự do chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không?

Người dân khi sử dụng đất nông nghiệp thường muốn chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm được quy định và điều kiện khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất.

xem thêm

Liên Hệ